top of page
传统作曲
复调作品
81YqH88N8vL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg

双主题赋格“原神”

2023

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_118.png

C大调赋格

2020

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_131.png

迷你哥德堡变奏曲

2017

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_135.png

降E大调赋格

2012

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_116.png

二部创意曲

2023

Youtube-fill.png
document-xxl.png
81YqH88N8vL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg

朴实无华且枯燥的赋格(胡伟立主题)

2020

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_132.png

F小调赋格

2013

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_134.png

三重奏鸣曲乐章

2012

Youtube-fill.png
document-xxl.png
古典风格
Snip20240202_119.png

G小调奏鸣曲

为钢琴和小提琴而作

2019

document-xxl.png

第一乐章:庄板 - 热情的快板

Youtube-fill.png

第二乐章:如歌的柔板

Youtube-fill.png

第三乐章:谐谑曲

Youtube-fill.png

第四乐章:狂热的急板

Youtube-fill.png
Snip20240202_121.png

为歌剧《扎伊德》创作的序曲

2019

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_99.png

小奏鸣曲

​为小提琴和钢琴而作

document-xxl.png

2017

第一乐章:简单的小快板

Youtube-fill.png

第二乐章:G弦上的柔板

Youtube-fill.png

第三乐章: 持续音上的急板

Youtube-fill.png
浪漫及其他
Snip20240202_137.png

两首亨宁格的艺术歌曲

2020

1. 孤独

Youtube-fill.png

2. 夜幕时分

Youtube-fill.png
Snip20240202_139.png

死松鼠 (艺术歌曲)

2020

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_138.png

死神的船歌

2018

Youtube-fill.png
document-xxl.png
document-xxl.png
Snip20240202_141.png

爱不是全部

2022

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_146.png

荷兰民歌变奏曲

2014

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_149.png

浪漫曲

2017

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_144.png

哀歌

2023

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_147.png

114514 变奏曲

2023

Youtube-fill.png
document-xxl.png
Snip20240202_150.png

四首即兴曲

2014

Youtube-fill.png
Snip20240126_51.png
bottom of page